Seminars

Báo cáo chuyên đề: 1 số xu hướng về lập trình mobile – 03/2016

Báo cáo chuyên đề: hướng nghiệp nghề phát triển web – 11/2016

Báo cáo chuyên đề: Vận dụng kiến thức lập trình web vào môi trường thực tế – 03/2017

Demo lập trình ASP.NET Core, Twitter Bootstrap, Azure web app

Báo cáo chuyên đề: Design Pattern qua ví dụ thực tế – 08/2017

Demo bằng ngôn ngữ Java, Html

Báo cáo chuyên đề: Vận dụng OOP vào giai đoạn bảo trì & phát triển mở rộng phần mềm – 07/2018