Seminars

Chia sẻ với người khác là cách tự củng cố và ghi nhớ kiến thức hiệu quả nhất. Lợi ích lớn hơn là xây dựng thêm nhiều quan hệ xã hội và cống hiến cho cộng đồng.

Báo cáo chuyên đề: 1 số xu hướng về lập trình mobile – 03/2016
Báo cáo chuyên đề: hướng nghiệp nghề phát triển web – 11/2016
Báo cáo chuyên đề: Vận dụng kiến thức lập trình web vào môi trường thực tế – 03/2017

Demo lập trình ASP.NET Core, Twitter Bootstrap, Azure web app

Báo cáo chuyên đề: Design Pattern qua ví dụ thực tế – 08/2017

Demo bằng ngôn ngữ Java, Html

Báo cáo chuyên đề: Vận dụng OOP vào giai đoạn bảo trì & phát triển mở rộng phần mềm – 07/2018
Báo cáo chuyên đề: Các kỹ năng cần thiết để phát triển sự nghiệp lập trình di động- 03/2019