Jobs & Internship Programs

Giới thiệu các cơ hội làm việc & thực tập ngành phần mềm

1) Web Intern
Yêu cầu: C#, HTML, SQL
Làm việc qua mạng, tham gia training offline, thời gian linh động
Nhận CV: Khang (chungvinhkhang@live.com) 😀