Setup LEMP trên ubuntu 16

lemp

sudo apt-get install nginx
sudo apt-get update
sudo apt-get install mariadb-server
sudo apt-get install php
sudo apt-get install phpmyadmin
sudo apt-get install php-mbstring php-gettext
sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/
sudo mysql -u root mysql
[mysql]> grant all privileges on `%`.* to root@localhost identified by <password>

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
[default]location ~\.php${
try_files $uri =404;
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
include fastcgi.conf;
}

sudo nginx -t
sudo service nginx restart
sudo service mysql restart

localhost/phpmyadmin/index.php

Môi trường: ubuntu 16.04

Cách tạo 1 site virtual host như bên apache

sudo nano /etc/nginx/sites-available/<ten_site>.local
----
server {
listen 80,
listen [::]:80;

root <duong_dan_cua_site>
index index.html index.php index.htm

server_name <ten_site>
location ~\.php$ {
 try_files $uri $uri/ =404;
 fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
 fastcgi_index index.php
 include fastcgi.conf
}
locatio ~/\.ht{
 deny all;
}
}
----
sudo ln /etc/nginx/sites-available/<ten_site>.local /etc/nginx/sites-enabled<ten_site>.local

sudo nano /etc/hosts
thêm dòng 127.0.0.1 <ten_site>.local vào cuối file

sudo service nginx restart

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s